آب بند کننده ها

این گروه شامل مصالحی می باشند که یا در زمان ساخت بتن به آن اضافه می شوند و یا پس از تکمیل سازه بتنی روی سطح آن اجرا شده و موجب نفوذ ناپذیری سطح در برابر آب می شوند. با استفاده از این مصالح می توان علاوه بر ساخت مخازن آب بند از خشک بودن فضاهای درونی در سطوح زیرزمینی نیز مطمئن بود.

 این گروه شامل مصالحی می باشند که یا در زمان ساخت بتن به آن اضافه می شوند و یا پس از تکمیل سازه بتنی روی سطح  آن اجرا شده و موجب نفوذ ناپذیری سطح در برابر آب می شوند. با استفاده از این مصالح می توان علاوه بر ساخت مخازن آب بند از خشک بودن فضاهای درونی در سطوح زیرزمینی نیز مطمئن بود.

 

مهمترین محصولات قابل بررسی در بخش آب بند کننده ها به شرح زیر می باشند:

-          سیستم های آب بندی سطوح بتنی به روش نفوذ و انسداد کاپیلارهای بتن 

-          افزودنی آب بند کننده

-          سیستم های آب بندی سطوح بتنی بر پایه مصالح سیمانی - پلیمری

-          ملات های آنی گیر

-          پوشش آب بند کننده بر پایه قیر

-          پوشش آب بند کننده بر پایه پلیمر