اصلاح کننده های سطحی

این گروه شامل مصالحی می باشند که در عملیات بتن ریزی یا مراقبت پس از آن نقش کمکی داشته و سهم به سزایی در اجرا و دستیابی به سطوح بتنی با کیفیت ایفا می کنند.

این گروه شامل مصالحی می باشند که در عملیات بتن ریزی یا مراقبت پس از آن نقش کمکی داشته و سهم به سزایی در اجرا و دستیابی به سطوح بتنی با کیفیت ایفا می کنند.

 

مهمترین محصولات قابل بررسی در بخش اصلاح کننده های سطحی به شرح زیر می باشند:

-          روغن قالب محلول در آب

-          روغن قالب بر پایه حلال

-          ماده عمل آوری بتن محلول در آب

-          ماده عمل آوری بتن بر پایه حلال