درز گیر ها و پرکننده ها

این گروه شامل مصالحی می باشند که با خاصیت انعطاف و ارتجاع پذیری زیاد خود علاوه بر پرکردن درزهای ساختمانی از امکان هضم تنش های ناشی از حرکات سازه ای نیز برخوردارند.

این گروه شامل مصالحی می باشند که با خاصیت انعطاف و ارتجاع پذیری زیاد خود علاوه بر پرکردن درزهای ساختمانی از امکان هضم تنش های ناشی از حرکات سازه ای نیز برخوردارند.

 

 مهمترین محصولات قابل بررسی در بخش درز گیرها و پرکننده ها به شرح زیر می باشند:

 

-          فاصله گذارهای ساختمانی

-          ماستیک های درز انبساط پایه قیری

-          ماستیک های درز انبساط پایه پلی یورتان

-          نوارهای واتر استاپ