مصالح کف سازی

این گروه شامل مصالحی می باشند که بر روی کف های بتنی جدید یا قدیمی اجرا شده و با افزایش توان سایشی یا دیگر خواص مکانیکی بتن موجب افزایش طول عمر این سازه ها در برابر تردد انسانی یا ماشینی خواهند شد. همچنین گروه خاصی از پوشش های کف امکان زیبا سازی بیشتر فضاهای مورد اجرا را نیز ایجاد می نمایند.

این گروه شامل مصالحی می باشند که بر روی کف های بتنی جدید یا قدیمی اجرا شده و با افزایش توان سایشی یا دیگر خواص مکانیکی بتن موجب افزایش طول عمر این سازه ها در برابر تردد انسانی یا ماشینی خواهند شد.

همچنین گروه خاصی از پوشش های کف امکان زیبا سازی بیشتر فضاهای مورد اجرا را نیز ایجاد می نمایند.

 

 مهمترین محصولات قابل بررسی در بخش مصالح کف سازی  به شرح زیر می باشند:

-          ملات های تراز کننده کف

-          ترکیبات سخت کننده سطحی

-          ملات های کف سازی سیمانی – پلیمری

-          ملات های کف سازی اپوکسی

-          ملات های کف سازی اپوکسی - سیمانی