پوشش های محافظ

این گروه شامل مصالحی می باشند که با انسداد منافذ موئین سازه های بتنی موجب محافظت از آنها در محیط های خورنده می شوند. به عنوان مثال می توان از مواردی چون بتن های مدفون در خاک های حاوی سولفات، سازه های ساحلی در معرض یون کلر و ساختمان های شهری که با خطر کربناسیون مواجه می باشند نام برد.

این گروه شامل مصالحی می باشند که با انسداد منافذ موئین سازه های بتنی موجب محافظت از آنها در محیط های خورنده می شوند. به عنوان مثال می توان از مواردی چون بتن های مدفون در خاک های حاوی سولفات،  سازه های ساحلی در معرض یون کلر و ساختمان های شهری که با خطر کربناسیون مواجه می باشند نام برد.

 

مهمترین محصولات قابل بررسی در بخش پوشش های محافظ به شرح زیر می باشند:

-          پوشش های محافظ بر پایه رزین های اپوکسی

-          پوشش های محافظ  میلگرد بر پایه رزین اپوکسی غنی شده با فلز روی

-          پوشش های محافظ بر پایه قیر محلول در آب

-           پوشش های محافظ بر پایه قیر حلالی

-          رنگ ویژه سطوح سیمانی - بتنی

محافظ نمای ساختمان بر پایه سیلان